Title Latin Name Category
Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria Parakeets
Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri Parakeets
Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala Parakeets